Partners

MBN RESEARCH CENTER (Coordinator)
Frankfurt am Main
Germany

Key people:
Andrey Solov'yov, Andrei Korol, Irina Solovyeva, Gennady Sushko, Alexey Verkhovtsev

EIDGENOSSISCHE MATERIALPRUFUNGS- UND FORSCHUNGSANSTALT
Thun
Switzerland

Key people:
Ivo Utke

SWANSEA UNIVERSITY
Swansea
United Kingdom

Key people:
Richard Palmer

USTAV FYZIKALNI CHEMIE J. HEYROVSKEHO AV CR
Praha
Czech Republic

Key people:
Juraj Fedor

UNIVERSITY OF KENT
Canterbury
United Kingdom

Key people:
Nigel Mason

PETER THE GREAT ST. PETERSBURG POLYTECHNIC UNIVERSITY
St. Petersburg
Russia

Key people:
Vadim Ivanov